Paylaş :

Zekat
İsmail Ezherli
Diyanet İşleri Başkanlığı
80 Sayfa
(11 x 17 cm)

Takdimden:

Zekât, dünyevî ve uhrevî saadeti mucip, muhkem bir fariza-i diniyyedir. Arapça yazılmış fıkıh kitaplarında en ufak teferruata varıncaya kadar zekât meseleleri izah olunmuştur. Fakat şimdiye kadar her soruya cevap verecek tarzda etraflı Türkçe bir eser yazılmamıştır. Gerçi Hacı Zihnî Efendi merhumun “Nimet-i İslâm” adlı eserinde ve dha bazı eserlerde zekâta ait bilgi verilmiş ise de, bunlar; sade, herkesin anlayabileceği uslûpta değildir ve noksandır.

Memleketimizde İslâmî bahisler sahasında geniş bilgisi olan ve fıkıh kitaplarından hüküm istinbâtına muktedir bulunan Diyanet işleri Başkanlığı sâbık, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İsmail Ezherli Bey, zekât mevzuunda bu eseri  yazmış ve bunu okumam için bana getirmişti. Baştan sona kadar dikkatle okuduğum bu eser, me’haz ve menbalarına tamamen muvafık olduğu gibi, herkesin anlayabileceği tarzda ve her soruya cevapverecek mahiyettedir.