Paylaş :

Muhammed Murâd Nakşbendi ve Hülâsatü’ş-Şürûh Adlı Mesnevî Şerhinden İlk 1001 Beyit
Zekiye Güntan
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayın No:204
Editör: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Birinci Baskı, 2010
375 Sayfa
Karton Kapak (15,5x22cm)

Önsözden:

Bu çalışmada, Murâd Nakşbendî’nin Hülâsatü’ş-şürûh fî Nihâyeti’l-Vüzûh isimli Mesnevî şerhinden ilk 1001 beyit günümüz Türkçe’sine aktarılmakla birlikte bu kısımda geçen tasavvufî kavramlar ve kullanılan bâzı semboller tahlil edilmiştir. Bilindiği gibi 1001 sayısı, tasavvufta son makam olan “Rıza’nın rakamsal karşılığı olarak önemlidir. Daha da önemlisi bir Mevlevî çilesi 1001 günlük mutfak hizmetini içermektedir. Bu sebeple 1001 beyit seçmekle bu geleneğe de atıfta bulunulmuş olunmaktadır.

Metni günümüz Türkçesine aktarma esnasında cümle aralarında geçen ‘radıyallahu anh” gibi ibâreler için kısaltma yoluna gidilmeyip farklı kullanımların güzelliğinin örtülmemesi için aynen yazılmıştır. Ayrıca kulağa fazlasıyla garip gelen kelimelerin anlamı yanlarında veya sonnotlarda verilmiş, bununla da yetinilmeyerek çalışmanın sonuna bir lügatçe eklenmiştir. Ayrıca “ek”ler bölümünde Murât Molla Kütüphânesi’nin ve Dârü’l-Mesnevî’nin fotoğraflarına yer verilerek, çeşitli kaynaklardan bunlara dair belgeler takdim edilmiştir. Son olarak da Hülâsatü’ş-şürûh isimli eserden birkaç nüsha örneği yer almaktadır. …

Zekiye Güntan – 2010 – Konya